SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu świętego po Zmartwychwstaniu mówiąc do Apostołów "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" (Mt 28, 19).

Co to jest chrzest?
Chrzest jest to sakrament, w którym człowiek zostaje włączony w tajemnicę paschalną Chrystusa i we wspólnotę Kościoła przez obmycie wodą i wezwanie Trójcy Świętej.

Skutki chrztu św.:

 1. odpuszczenie grzechu pierworodnego;
 2. odpuszczenie wszystkich grzechów osobistych;
 3. odpuszczenie całej kary za grzechy, zarówno wiecznej, jak i doczesnej;
 4. wlanie łaski uświęcającej, cnót teologalnych (wiary, nadziei i miłości) oraz darów Ducha Świętego;
 5. charakter sakramentalny, czyli niezatarte znamię przynależności do Boga i Kościoła.

Nadanie imienia:
Zwyczaj nadawania imienia dziecku jest powszechny w całym Kościele. Jest on związany z obraniem świętego patrona. Dlatego nie powinno się wybierać dla dzieci imion obcych chrześcijaństwu.

Warunki udzielania chrztu św.:

 1. Podstawowym warunkiem udzielenia sakramentu chrztu świętego jest nie przyjęcie jeszcze tego sakramentu przez danego człowieka.
 2. W przypadku dzieci wymagana jest zgoda rodziców (przynajmniej jednego) i zapewnienie o katolickim wychowaniu dziecka.
 3. Jeśli nie ma nadziei na wychowanie dziecka w wierze katolickiej nie odmawia się chrztu, ale należy odłożyć aż do momentu, gdy będą mogły być spełnione warunki stawiane przez Kościół. Jeśli rodzice nie mogą zapewnić katolickiego wychowania dziecka proponuje się zapisanie dziecka do odbycia katechumenatu (czyli specjalnego przygotowania do przyjęcia chrztu św.) w wieku szkolnym.

Obowiązki wypływające z przyjęcia sakramentu chrztu świętego:

 1. Chrzest będąc wezwaniem do życia wiarą zobowiązuje do poznawania prawd wiary katolickiej
 2. Chrzest wzywa do życia nadzieją, że człowiek żyjąc dobrze osiągnie zbawienie.
 3. Chrzest zobowiązuje do życia miłością wobec Boga i ludzi.
 4. Chrzest wprowadza człowieka we wspólnotę Kościoła, stąd płynie zobowiązanie do udziału w życiu Kościoła (nie tylko uczestniczenie w obrzędach kultu: np. Mszy św., nabożeństwach, ale również troska o stronę materialną)
 5. Chrzest daje uprawnienie do przyjmowania innych sakramentów świętych i zobowiązuje do prowadzenia życia sakramentalnego, a więc częstej spowiedzi i Komunii świętej.

Rodzice chrzestni:

 1. Chrzestnych wybierają rodzice dziecka spośród ludzi wierzących i prowadzących życie religijne. Chrzestni mają pomagać rodzicom dziecka w wypełnianiu obowiązku chrześcijańskiego wychowania.
 2. Chrzestny powinien mieć ukończone 16 lat, być katolikiem, który przyjął sakrament bierzmowania i Eucharystii.
 3. Nie mogą pełnić roli chrzestnych ci, którzy są w karach kościelnych, którzy są niepraktykujący, osoby pozostające w cywilnych związkach małżeńskich bez ślubu kościelnego.
 4. Chrzestnymi nie mogą być rodzice dziecka.
 5. Chrzestni powinni okazać przed chrztem zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą pełnić taką funkcję.

Formalności związane z chrztem św.:

 1. Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej najpóźniej tydzień przed planowana uroczystością. Należy przy tym okazać akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego /Birth certificate/, podać dane personalne rodziców chrzestnych (datę ich urodzenia i dokładny adres zamieszkania).
 2. Przed chrztem rodzice chrzestni (z poza parafii) przynoszą zaświadczenie ze swojej parafii o tym, że mogą być rodzicami chrzestnymi
 3. Rodzice i chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.
 4. W każdej parafii odbywa się katecheza przedchrzcielna.
 5. Do chrztu świętego należy zaopatrzyć się w tzw. białą szatkę oraz świecę chrzcielną.

Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji, do czego zachęcamy rodziców, chrzestnych i ich rodziny.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Co to jest bierzmowanie?
Bierzmowanie jest sakramentem, przez który już wcześniej ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła i włożenie rąk szafarza dar samego Ducha Świętego, a przez naznaczenie charakterem doskonalej łączą się z Kościołem i mocniej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem.

Zobowiązania wynikające z przyjęcia sakramentu bierzmowania:

 1. budowanie wspólnoty chrześcijańskiej przez umacnianie wewnętrznych (nadprzyrodzonych) i zewnętrznych więzi z Kościołem.
 2. dawanie świadectwa Chrystusowi przez odważne wyznawanie, głoszenie i obronę wiary oraz osobiste zaangażowanie apostolskie.
 3. odpowiedzialność za Kościół przez dojrzałe współdziałanie z hierarchią kościelną w realizowaniu powołania Kościoła, jakim jest doprowadzenie ludzi do zbawienia.

Formalności związane z sakramentem bierzmowania:

 1. Przygotowanie do przyjęcia bierzmowania odbywa się w każdej parafii. Obejmuje ono młodzież, która w bieżącym roku ukończy przynajmniej 14. rok życia.
 2. Obecność na katechezach jest obowiązkowa.
 3. Świadkiem bierzmowania może być praktykujący katolik, który już przyjął sakrament bierzmowania.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Jak przygotować się do zawarcia sakramentu małżeństwa żyjąc i pracując w Wielkiej Brytanii?
W ostatnim czasie w polskich wspólnotach w Anglii i Walii zawieranych jest coraz więcej małżeństw, chociaż większość z nich po przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji decyduje się zawrzeć ślub w rodzinnych stronach w Polsce. Powstaje zatem pytanie jak przygotować się do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego i jakie formalności należy sporządzić, by małżeństwo było ważnie zawarte? Niniejsze wskazania mają na celu pomóc narzeczonym w przeprowadzeniu całego procesu badania kanonicznego.

Ktokolwiek pragnie zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinien co najmniej 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu skontaktować się z duszpasterzem w celu rozpoczęcia procedur związanych ze spisaniem protokołu kanonicznego badania narzeczonych. Po rozmowie z duszpasterzem zostaniemy poinformowani jakie dokumenty powinniśmy skompletować, aby spisać protokół przedmałżeński.

Oto lista najważniejszych dokumentów:

 1. dokument tożsamości /paszport, dowód osobisty, prawo jazdy/;
 2. metrykę chrztu z zaznaczeniem, że jest ona do ślubu kościelnego
  /data wystawienia metryki nie może być dłuższa niż 6 miesięcy od daty ślubu, należy również zwrócić uwagę, czy na metryce jest adnotacja o bierzmowaniu i o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa/;
 3. zaświadczenie o kursie przedmałżeńskim;
 4. dokładny adres parafii ślubu z kodem pocztowym i diecezją do której ta parafia należy;
 5. jeżeli jedna ze stron ma unieważnienie małżeństwa kościelnego - instancję wyroku sądu;
 6. jeżeli jedna ze stron jest wdowcem, zaświadczenie o zgonie współmałżonka;
 7. w czasie spisywania protokołu może się okazać potrzebne jeszcze inne zaświadczenie /np. zaświadczenie lekarza/ale to już są wyjątki i dotyczą sporadycznych wypadków.

Jeżeli:

 • narzeczeni zawarli już ślub cywilny, należy posiadać dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa cywilnego;
 • jedna z osób jest innego wyznania, to potrzebne jest zaświadczenie o chrzcie św. tej osoby z możliwością stwierdzenia dokładnej daty i miejsca chrztu św. a także potrzebne jest zaświadczenie z Commissioner for Oaths że dana osoba nie zawierała nigdy ślubu cywilnego ani kościelnego. Formularz takiej przysięgi otrzymujemy od księdza;
 • jeżeli jedna z osób jest nieochrzczona lub jej chrzest nie jest uznawany w Kościele Katolickim wówczas wymagana jest specjalna dyspensa od Rektora Polskiej Misji Katolickiej do zawarcia takiego małżeństwa;

Uwaga:

 1. Ponieważ nie ma możliwości zawarcia ślubu kościelnego z pominięciem cywilnego, konieczny jest tzw. Certificate, wydany przez Register Ofiice dla każdej ze stron (dwie kartki w kolorze niebieskim). Gdy małżeństwo zawierane jest w Polsce należy również odpowiednio wcześniej pobrać z Urzędu Stanu Cywilnego odpowiednie dokumenty do zawarcia małżeństwa konkordatowego i przekazać je księdzu w Polsce.
 2. Gdy jedna ze stron podlega kontroli imigracyjnej, tzn. nie jest obywatelem brytyjskim, ani obywatelem Unii Europejskiej, i nie posiada prawa stałego pobytu, musi uzyskać zgodę na zawarcie małżeństwa z Home Office.
 3. Jeżeli nie posiadaja Państwo dokumentu ukończenia kursu przedmałżeńskiego, to warto zwrócić się do proboszcza miejsca z zapytaniem, gdzie i w jakim czasie można przejść taki kurs. Warto pamiętać o tym, by nie odkładać kursu przedmałżeńskiego na ostatni moment.
 4. Jeżeli chcecie zawrzeć sakrament małżeński w Polsce, to należy pamiętać, że mieszkając powyżej sześć miesięcy na terenie jakieś parafii w Anglii i Walii, formalnie do niej należycie (trzeba wówczas zgłosić się do proboszcza i formalnie się zapisać) i dlatego wszelka dokumentacja małżeńska powinna być przygotowana w parafii faktycznego zamieszkania. Tak stanowi prawo kanoniczne i zresztą jest to duże ułatwienie dla narzeczonych, gdyż nie zawsze jest czas i możliwość, by osobiście stawić się w Polsce i tam załatwiać wszelkie formalności.

na podstawie opracowań ks. dra Janusza Paciorka